Walk Master in tamil

 Walk Master in tamil

உங்கள் திறன்களை மிகவும் வேடிக்கையான மற்றும் சவாலான ஆர்கேட் வாக்கிங் அதிரடி சிமுலேட்டரில் சோதிக்கவும் - இலவசமாக!

கடுமையான பாதையில் ஒரு நடை போடு! வாக் மாஸ்டர் ஆக திறமையுடனும், துல்லியத்துடனும், நேரத்துடனும் காடு மற்றும் பண்ணைகள் வழியாகச் செல்லுங்கள்! தனிப்பட்ட சவால் நிலைகள் மற்றும் பைத்தியம் உயிரினங்களைத் திறக்கவும்!

அம்சங்கள்:
- சவாலான நிலைகளை மாஸ்டர் செய்யுங்கள்
- தொடர்ந்து புதிய நிலைகள்
- 29 தனிப்பட்ட எழுத்துக்களை சேகரிக்கவும்
- துல்லியக் கட்டுப்பாடுகள் - கற்றுக்கொள்வது எளிது, மாஸ்டர் செய்வது கடினம்!